Публикации в: Съобщения Архиви - ДГ № 153 "Света троица"

Прием и обучение на деца и ученици, търсещи или получили временна закрила

Прием и обучение на деца и ученици, търсещи или получили временна закрила – https://ruo-sofia-grad.com/%d0%bc%d0%b5%d0%b6%d0%b4%d1%83%d0%bd%d0%b0%d1%80%d0%be%d0%b4%d0%bd%d0%b0-%d0%b7%d0%b0%d0%ba%d1%80%d0%b8%d0%bb%d0%b0/

Виж още...

Обява за допълнителна дейност

Удължаване срока на ДОД – логопедична услуга

ПРОТОКОЛИ И ЗАПОВЕДИ за допълнителни образователни дейности

Английски език с роботика – Протокол

Английски език с роботика – Заповед

Визуални изкуства и арт терапия – Протокол

Визуални изкуства и арт терапия – Заповед

Йога – Протокол

Йога – Заповед

Народни и съвременни танци – Протокол

Народни и съвременни танци – Заповед

Спортно-подготвителни и двигателни дейности – Протокол

Спортно-подготвителни и двигателни дейности – Заповед

Логопедична услуга – Протокол

Логопедична услуга – Заповед

Виж още...

Обява за за допълнителни образователни дейности

О Б Я В А

Конкурс за допълнителни образователни дейности

 

ДГ № 153  „Света Троица“ обявява конкурс по документи за допълнителни образователни дейности:
Английски език с роботика
Народни и съвременни танци
Визуални изкуства и арт терапия
Йога
Логопедична услуга
Спортно-подготвителни и двигателни дейности

Виж още...

Обява за набиране на предложения за доставка на продукти по схемите „Училищен плод“ и „Училищно мляко“

Учебно заведение: ДГ №153

Адрес: София ул. ,,Цар Симеон“ №225

О Б Я В А

За набиране на предложения за доставка на продукти по схемите „Училищен плод“ и „Училищно мляко“ за учебните 2019-2020, 2020-2021 и 2021-2022 години, съгласно Постановление №32/22.02.2019 г. и Постановление №38/01.03.2019 г., за изменение и допълнение на Наредбата за условията и реда за прилагане на схеми за предоставяне на плодове и зеленчуци и на мляко и млечни продукти в учебните заведения- Схема „Училищен плод“ и схема „Училищно мляко“.

 1. Срок за набиране на предложения- от 10.06.2019г. до 20.06.2019г. вкл. от 8.00 да 15.00ч.

 2. Брой на децата по АДМИН, попадащи в целевата група – 167

 3. Учебните години за които ще се извършват доставките са: 2019-2020, 2020-2021, 2021-2022

 4. Максимален брой на доставки за всяка учебна година е до 50 доставки по всяка от схемите

ИЗИСКВАНИЯ КЪМ КАНДИДАТИТЕ ЗА УЧАСТИЕ:

 1. Заявителят да разполага с минимум 1 бр. обект за производство и/или търговия с храни, регистриран съгласно нормативните изисквания на чл.12 от Закона за храните и да представи заверено копие от документ за собственост или наем на обекта, както и заверено копие от удостоверение за регистрация в БАБХ.

 2. Заявителят трябва да разполага с минимум едно транспортно средство по всяка от схемите, предназначено за транспорт на съответните продукти. Доказва се с представяне на договор за покупка/наем/лизинг, копие на талона на автомобила и копие на регистрацията му съгласно изискванията на БАБХ.

 3. Заявителят да представи договор, предварителен договор или писмо за намерение за изпълнението на чл.9, ал. 1 за доставка на плодове и зеленчуци, произведени от земеделски стопани, в който е посочен регистрационния номер на земеделския стопанин- за схема „Училищен плод“

 4. Заявителят да представи копие от сертификати за производство на продукти по БДС , които ще бъдат доставяни по схема „Училищно мляко“

 5. Заявителят да представи договор, предварителен договор или писмо за намерение за доставка на мляко и млечни продукти от производител, който произвежда продукти, отговарящи на изискванията на чл.10 за заявителите по чл.13, ал.1, т.2 по схема „Училищно мляко“

 6. Заявителят да представи писмо за намерение за доставка на мляко и млечни продукти собствено производство, отговарящи на изискванията на чл.10, за заявителите по чл.13, ал.1, т.3- за схема „Училищно мляко“

 7. Заявителят да предостави мостри на опаковките на млякото и млечните продукти, които ще бъдат доставяни и които отговарят на изискванията на чл.10 ал.1,3 и 5 за схема „Училищно мляко“

Забележка: Заявителят лично или чрез упълномощено лице подава предложението в посочения по- горе срок. Предложения, получени след срока, не се разглеждат.

Виж още...

Изработено от daskalo.com